2a3

 

Mateřská škola speciální (SpMŠ)

Speciální mateřská škola je určena dětem se zdravotním postižením. 

Poskytuje výchovu a vzdělání dětem:

  • s opožděným psychosociálním vývojem, 
  • se sníženou úrovní rozumových schopností, 
  • se zrakovým postižením, s vadami řeči, s tělesným postižením, 
  • se souběžným postižením více vadami,
  • selhávajících v běžné mateřské škole,
  • se zdravotním oslabením a jinými zvláštnostmi,

Děti jsou přijímány na podkladě pedagogicko-psychologického vyšetření a vyšetření odborného lékaře.
Dětem je poskytována pravidelná logopedická péče (individuální a skupinové terapie) a psychologická péče. Výchovně vzdělávací péče vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, dětem je vypracováván výchovně vzdělávací plán a individuální vzdělávací plán. Děti jsou vedeny k osvojování si správných hygienických návyků, správných sociálních vztahů, volních a vědomostních potřeb vždy s ohledem na věk, zájmy a individuální potřeby dítěte.
MŠ je vybavena hračkami a speciálními pomůckami. Děti využívají rozlehlé zahrady se sportovním hřištěm a trampolínou.
Provoz MŠ je od 6:30 hod do 16 hod.


foto1foto2foto3

 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.