SPC znovu otevřeno

Speciálně pedagogické centrum (SPC) v Moravské Třebové bude pro klienty a jejich zákonné zástupce otevřeno od 19. 5. 2020.

Po příchodu na pracoviště SPC si nejprve všichni vydezinfikují ruce a následně zákonný zástupce/zletilý klient odevzdá odborným pracovnicím vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti (potřebný formulář obdrží při příchodu do SPC).

Náhradní termíny vyšetření (stávající klienti) a termíny vyšetření pro nové klienty budou zákonným zástupcům sdělovány postupně telefonicky.

OCHRANA ZDRAVÍ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

· Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky.

· Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

· Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

· Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

· Příchody a odchody klientů budou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální.

· Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.

· V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v průběhu poskytování poradenské služby.

· Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.

· V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si umyli nebo vydezinfikovali ruce.

· V každé místnosti kde se uskutečňují poradenské služby bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.

— Pokud klient vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné, aby okamžitě opustil zařízení. O podezření informuje ŠPZ spádovou hygienickou stanici.

— Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. poradenských aktivit, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.